REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE „PROMO ATBS 2022”

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„PROMO ATBS 2022”

 1. ORGANIZATORUL

Cu ocazia desfasurarii Evenimentului „AUTO TOTAL BUSINESS SHOW 2022”, organizatorul AD AUTO TOTAL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Tincani Nr. 8, Bloc Z18, Scara A, Etaj 10, Ap 66, Sector 6, Cod Unic de Inregistrare RO6844726, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/29340/1994, avand contul nr. RO48BACX0000004513783000 deschis la Unicredit-Tiriac Bank, Sucursala Mihalache si reprezentata legal prin dl. Mihai Alexandru Staicu in calitate de Administrator, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul” a decis desfasurarea unei campanii promotionale denumita „PROMO ATBS 2022” (denumita in continuare “Campania”).

Termenii si conditiile prezentului Regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”), asa cum sunt prezentati mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta participantilor acest fapt prin publicarea modificarilor pe website-ul www.autototal.ro.

 1. DURATA SI LOCUL DESFASURARII

2.1. Campania este organizata in perioada in care se desfasoara evenimentul „AUTO TOTAL BUSINESS SHOW 2022”, respectiv incepand din data de 27.05.2022, ora 16:00, si pana la data de 29.05.2022, ora 18:00.

2.2. Campania se va desfasura in mod exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La Campanie poate participa orice persoana juridica rezidenta, client al Organizatorului, cu exceptia categoriilor de clienti mentionati expres in prezentul Regulament.

3.2. Client al Organizatorului: la prezenta Campanie poate participa orice persoana juridica rezidenta, client al Organizatorului, in baza unui contract de vanzare-cumparare, colaborare sau parteneriat, persoane juridica cu statut de revanzator al produselor achizitionate de la Ad Auto Total (magazine de vanzare piese auto si service-uri de reparatii auto), al caror obiect de activitate include cel putin unul din codurile CAEN 4531 sau 4532 – comert cu ridicata/amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule.

 • Sunt exceptate de la dreptul de a participa urmatoarele categorii de clienti ai Organizatorului:
 1. societatile aflate in insolventa sau in faliment,
 2. societatile implicate in litigii de orice natura in contradictoriu cu Organizatorul,
 • societatile care au intarzieri la plata datoriilor catre Organizator sau care nu si-au indeplinit toate obligatiile asumate fata de Organizator in temeiul raporturilor juridice desfasurate intre parti;
 1. societatile care sunt exceptate de la dreptul de a participa la campaniile promotionale ale Organizatorului din alte motive.

3.4. Organizatorul este singurul indreptatit sa verifice indeplinirea conditiilor de participare, iar decizia sa va fi finala si nu va putea fi contestata de niciun participant.

3.5. Prin „persoana juridica rezidenta” se intelege ca Participantul sa sediu social sau un punct de lucru deschis pe teritoriul Romaniei.

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Campania se desfasoara in cadrul evenimentului “AUTO TOTAL BUSINESS SHOW 2022” si prin intermediul programului de comenzi online al Organizatorului, in perioada 27.05.2022-29.05.2022.

4.2. Pentru a participa la prezenta Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) Sa achizitioneze, printr-o singura comanda, in perioada de desfasurare a Campaniei, produse de la Organizator in valoare de minim 9.900 RON, fara TVA,;
 2. b) Sa indeplineasca conditiile cu privire la dreptul de participare mentionate in prezentul Regulament.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie sau de a anula decizia prin care un Participant este desemnat eligibil in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, nu furnizeaza informatiile necesare pentru primirea premiului, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Campania prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

4.4. Vor primii premii Participantii care indeplinesc cumulativ conditiile de la pct. 4.2. din prezenta Sectiune. In conditiile in care se constata ca un Participant nu indeplineste toate conditiile de participare si/sau validare impuse de prezentul Regulament, acesta va fi invalidat, pierzand dreptul de a primi premiul, fara niciun fel de despagubire din partea Organizatorului.

4.5. In cazul comenzilor emise in cadrul evenumentului “AUTO TOTAL BUSINESS SHOW 2022”, persoana care va emite comanda in numele Participantului va trebui sa faca dovada calitatii sale de reprezentant al acestuia. In lipsa unei asemenea dovezi, Organizatorul va putea, la libera sa apreciere, sa verifice calitatea reprezentantului conform informatiilor detinute ca urmare a relatiei contractuale existente intre Organizator si Participant, sau sa refuze includerea comenzii in campanie si acordarea premiului.

4.6. Valoarea comenzilor incluse in Campanie va putea fi luata in considerare in calculul volumului de achizitii lunar obligatoriu asumat de Participant prin contractele incheiate cu Organizatorul, daca este cazul.

4.7. Valoarea comenzilor incluse in Campanie nu va fi luata in considerare pentru orice alte campanii promotionale desfasurate de Organizator, si nici pentru atribuirea oricaror alte bonusuri, discount-uri, sau beneficii de orice alta natura pe care Participantul le-ar putea primi de la Organizator. Cu titlu exemplificativ, valoarea comenzilor incluse in campanie nu va fi luata in calcul pentru acordarea oricaror discount-uri pentru achizitii de produse de o anumita valoare, inclusiv pentru achizitia de produse din diverse categorii (uleiuri, anvelope, marci exclusive, etc.).

5. PREMII</strong

5.1. In cadrul Campaniei, pentru fiecare comanda in valoare de cel putin 9.900 lei fara TVA se va acorda un premiu.

5.2. Dovada indeplinirii conditiei cu privire la valoarea comenzii de va realiza cu Factura Fiscala emisa de catre Organizator in perioada de desfasurare a Campaniei, cu o valoare de cel putin 9.900 lei fara TVA.

5.3. Fiecare premiu consta intr-un produs tip/marca Lenovo, in valoare de 755,46 RON+TVA si  tip/marca Asus, in valoare de 924,36 RON+TVA,care va fi inscriptionat cu denumirea / logo-ul / sigla Organizatorului, sau una dintre marcile detinute de acesta.

5.4.   In situatia in care un Participant plaseaza mai multe comenzi, fiecare in valoare de minim 9.900 RON, fara TVA, acesta va fi indreptatit la primirea a cate unui premiu pentru fiecare comanda care respecta conditiile Campaniei.

5.5.  Primii 100 (o suta) de Participanti care vor emite comenzi in cadrul evenimentului „AUTO TOTAL BUSINESS SHOW 2022” vor intra in posesia premiilor pe durata de desfasurare a acestui eveniment. In acest scop, Organizatorul va preda reprezentantului fiecarui Participant premiul cuvenit conform prezentului Regulament. La momentul predarii premiului se va incheia un proces-verbal de predare-primire, care va fi semnat de catre reprezentantul Participantului prezent in cadrul evenimentului  „AUTO TOTAL BUSINESS SHOW 2022” care preia posesia premiului.

5.6.  Restul premiilor oferite vor fi livrate Participantilor de catre Organizator in perioada 30.05.2022-30.06.2022. Livrarea se va realiza la adresa unde sunt livrate in mod uzual produsele comandate de Participant, pe cheltuiala Organizatorului.

5.7. Odata cu predarea premiului se transfera si dreptul de proprietate asupra acestuia de la Organizator catre Participant, caruia ii revine obligatia de a inregistra in evidentele sale contabile dreptul de proprietate astfel dobandit.

5.8. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre Participanti.

5.9. Dreptul de atribuire a premiului se pierde in caz de refuz al Participantului de a beneficia de premiu sau de imposibilitate de validare a respectivului participant. Orice alta nerespectare a regulamentului  duce la pierderea automata a premiului.

5.10. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la calitatea produselor acordate drept premii, la buna lor functionare sau la eventualele vicii aparente sau ascunse. Organizatorul va preda Participantului odata cu premiul si certificatul de garantie, in cazul in care premiul este insotit de un asemenea certificat. In caz contrar, in ipoteza aparitiei vreunui viciu ascuns sau alt caz acoperit de garantia bunului, Organizatorul va putea, la libera sa alegere, sa cesioneze Participantului toate drepturile sale in calitate de cumparator al bunului fata de vanzatorul acestuia, Participantul fiind indreptatit sa desfasoare pe propria cheltuiala si pe propriul risc orice demersuri in vederea exercitarii drepturilor astfel preluate de la Organizator.

5.11. Reprezentantul Participantului care va prelua premiul in cadrul evenimentului  „AUTO TOTAL BUSINESS SHOW 2022” isi va asuma intreaga raspundere pentru predarea premiului catre Participant, cat si pentru integritatea premiului pana la predare.

6. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

6.1. Participantii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau in alte bunuri sau servicii in afara de cele mentionate in prezentul Regulament si nici nu pot solicita modificari ale caracteristicilor tehnice ale premiilor primite.

7. REGULAMENTUL CONCURSULUI

7.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, la locatia de desfasurare a evenimentului “AUTO TOTAL BUSINESS SHOW 2022”, precum si pe website-ul www.autototal.ro.

7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca modificarea sa produca efecte de la data comunicarii publice a modificarii la locatia evenimentului sau pe website-ul www.autototal.ro.

 1. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

8.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatie ce determina imposibilitatea participarii clientilor la Campanie sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in prezentul regulament, ca urmare a unor evenimente de caz fortuit sau de forta majora. Forta majora si cazul fortuit au acceptiunea indicata de legislatia romana in materie (Codul Civil).

8.2. In cazul in care intervine o situatie de forta majora sau un caz fortuit care impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

8.3. Daca Organizatorul invoca o situatie de forta majora sau un caz fortuit, el va comunica public aparitia acesteia in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la aparitia situatiei. Aparitia situatiei de forta majora ori a unui caz fortuit vor fi comunicate pe website-ul www.autototal.ro sau www.atbs.ro .

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Premiile vor fi acordate de catre Organizator numai Participantilor persoane juridice. Participantul va suporta, daca va fi cazul, orice taxe, impozite, contributii etc. generate de atribuirea, primirea si utilizarea premiilor, indiferent in ce constau acestea, precum si de primirea oricaror alte beneficii rezultate din participarea la Campanie.

9.2. Organizatorul isi declina orice responsabilitate cu privire la modalitatea de folosire a premiilor, precum si cu privire la orice alte obligatii aferente primirii si utilizarii premiilor de catre Participant, orice obligatie a Organizatorului cu privire premii stingandu-se la momentul predarii acestora catre reprezentantul Participantului.

9.3. Participantului ii revin in mod exclusiv toate obligatiile legale ca urmare a primirii si folosirii premiilor, inclusiv cu privire la inregistrarea in evidentele contabile ale Participantului a dobandirii drepturilor aferente premiilor, la stabilirea regimului fiscal aplicabil acestor drepturi asupra premiilor, cat si cu privire la indeplinirea obligatiilor fiscale ce revin Participantului ca urmare a primirii premiilor si a utilizarii lor ulterioare, iar Organizatorul isi declina in mod expres orice responsabilitate cu privire la indeplinirea de catre Participant a acestor obligatii legale.

9.4. In cazul in care Participantul va oferi premiul unei persoane fizice, acesta va fi singurul responsabil pentru respectarea tuturor dispozitiilor legale in vigoare, inclusiv retinerea si virarea catre bugetul de stat a impozitului pe venit si a contributiilor aplicabile veniturilor realizate de persoana fizica ce va beneficia de bunurile respective precum si a oricaror alte obligatii fiscale.

9.5. Participantul se obliga sa despagubeasca pe Organizator pentru orice prejudiciu ar putea suferi acesta ca urmare a nerespectarii de catre Participant a regulilor aplicabile acordarii premiilor, indiferent de natura acestora, precum si cu privire la indeplinirea de catre Participant a tuturor obligatiilor fiscale sau de orice alta natura ce ii revin acestuia ca urmare a primirii si folosirii premiilor.

10. PROTECTIA DATELOR

10.1. Campania se adreseaza in mod exclusiv societatilor comerciale care au calitatea de partener al Organizatorului.

10.2. Fiecare Participant accepta ca datele sale sa fie procesate pe durata campaniei si ca, in caz de castig, acestea sa fie facute publice pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv www.autototal.ro, precum si prin oricare alte modalitati.

10.3. Organizatorul se angajeaza sa nu foloseasca datele Participantilor obtinute ca urmare a desfasurarii Campaniei decat in scopul derularii acesteia in conformitate cu prezentul Regulament, precum si in scopul derularii raporturilor comerciale dintre Organizator si participant/client.

11. LITIGII

11.1. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de acordare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre Participant si comunicata Organizatorului in termen de maxim cinci zile calendaristice de la data incheierii Campaniei, la punctul de lucru al acestuia din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4, in atentia Departamentului de Marketing.

11.2. Organizatorul va raspunde / solutiona contestatia, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data primirii. Decizia Organizatorului este definitiva.

11.3. Prin participarea la aceasta campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

11.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la punctul de lucru al Organizatorului din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4.

 

12. ALTE PREVEDERI

12.1. In caz de tentative sau frauda, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

12.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea participarii la Campanie sau pentru alte situatii care impiedica Participantul sa ia cunostinta de informatii necesare participarii la Campanie si care sunt independente de vointa Organizatorului, cum ar fi schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc.

12.3. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri ale participantiilor care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare sau prevederile prezentului Regulament.

Organizator AD Auto Total S.R.L.

Preferințe de confidențialitate
Atunci când vizitați site-ul nostru web, acesta poate stoca informații prin intermediul browserului dvs. de la anumite servicii, de obicei sub formă de cookie-uri. Aici vă puteți modifica preferințele de confidențialitate. Vă rugăm să rețineți că blocarea anumitor tipuri de module cookie poate avea un impact asupra experienței dvs. pe site-ul nostru web și asupra serviciilor pe care le oferim.