REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE „PROMO ATBS 2023”

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„PROMO ATBS 2023”

 

  1. ORGANIZATORUL

Cu ocazia desfasurarii Evenimentului „AUTO TOTAL BUSINESS SHOW 2023”, organizatorul AD AUTO TOTAL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Tincani Nr. 8, Bloc Z18, Scara A, Etaj 10, Ap 66, Sector 6, Cod Unic de Inregistrare RO6844726, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/29340/1994, avand contul nr. RO48BACX0000004513783000 deschis la Unicredit-Tiriac Bank, Sucursala Mihalache si reprezentata legal prin dl. Mihai Alexandru Staicu in calitate de Administrator, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul” a decis desfasurarea unei campanii promotionale denumita „PROMO ATBS 2023” (denumita in continuare “Campania”).

Termenii si conditiile prezentului Regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”), asa cum sunt prezentati mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta participantilor acest fapt prin publicarea modificarilor pe website-ul www.autototal.ro.

 

2. DURATA SI LOCUL DESFASURARII

2.1. Campania este organizata in perioada incepand cu data de 10.06.2023 ora 10:00 și pana la data de 18.06.2023 ora 18:00

2.2. Campania se va desfasura in mod exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La Campanie poate participa orice persoana juridica rezidenta, client al Organizatorului, cu exceptia categoriilor de clienti mentionati expres in prezentul Regulament.

3.2. Client al Organizatorului: la prezenta Campanie poate participa orice persoana juridica rezidenta, client al Organizatorului, in baza unui contract de vanzare-cumparare, colaborare sau parteneriat, persoane juridica cu statut de revanzator al produselor achizitionate de la Ad Auto Total (magazine de vanzare piese auto si service-uri de reparatii auto), al caror obiect de activitate include cel putin unul din codurile CAEN 4531 sau 4532 – comert cu ridicata/amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule.

3.3.  Sunt exceptate de la dreptul de a participa urmatoarele categorii de clienti ai Organizatorului:

  1. societatile aflate in insolventa sau in faliment,
  2. societatile implicate in litigii de orice natura in contradictoriu cu Organizatorul,
  3. societatile care au intarzieri la plata datoriilor catre Organizator sau care nu si-au indeplinit toate obligatiile asumate fata de Organizator in temeiul raporturilor juridice desfasurate intre parti;
  4. societatile care sunt exceptate de la dreptul de a participa la campaniile promotionale ale Organizatorului din alte motive.

3.4. Organizatorul este singurul indreptatit sa verifice indeplinirea conditiilor de participare, iar decizia sa va fi finala si nu va putea fi contestata de niciun participant.

3.5. Prin „persoana juridica rezidenta” se intelege ca Participantul sa sediu social sau un punct de lucru deschis pe teritoriul Romaniei.

 

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Campania se desfasoara in cadrul evenimentului “AUTO TOTAL BUSINESS SHOW 2023”  prin intermediul programului de comenzi online al Organizatorului,  e-original in perioada 10.06.2023 ora 10 – 18.06.2023 ora 18..  Vor fi eligibili participantii care in aceasta perioada se vor loga, fie in cadrul targului „AUTO TOTAL BUSINESS SHOW 2023”, fie din alte locatii, pe platforma Organizatorului e-original si vor lansa comenzi care sa indepineasca conditiile mentionate in prezentul regulament. La finalizarea comenzii, participantii vor primi un cod format din 6 caractere care le va permite participarea la Campanie. Codul este unic si ireparabil si in functie de acesta participantul va putea fi identificat si va putea intra in posesia premiului la care se incadreaza in functie de valoarea comenzii sale ( a se vedea pct. 5.1. de mai jos) . Participantul se poate prezenta la reprezentantul Organizatorului din cadrul evenimentului “AUTO TOTAL BUSINESS SHOW 2023” si va putea opta fie pentru inmanarea premiului, fie pentru obtinerea unui voucher care ii asigura comandarea produsului ce constituie premiul din cadrul Campaniei direct de la furnizorul E-mag  in sectiunea funzone din platforma Organizatorului, e-original.

In situatia in care, participantul nu este prezent in cadrul targului, acesta va putea intra in sectiunea Funzone din platforma e-original, pagina E-mag, unde, pe baza codului compus din 6 caractere obtinut la finalizarea comenzii sale,  va primi pe adresa de e-mail un voucher in una din valorile premiilor descrise la pct 5.1. de mai jos, respectiv pentru o comanda de minim 13.999 lei fara TVA un voucher in valoare de 1599.99 lei sau pentru o comanda de minim 19.999 lei fara TVA un voucher in valoare de 2549.99 lei.

Codul compus din 6 caractere  generat in cadrul Campaniei va fi valabil doar pana pe data de 18.06.2023 ora 24. Dupa acest moment aceste coduri nu vor mai putea fi utilizat si sistemul nu va mai genera vouchere in baza lor. Participantii care nu folosesc aceste coduri in termenul sus mentionat pierd dreptul de a solicita produsele si nu vor primi alte produse si/sau bani in echivalentul produselor ce constituie premiile Campaniei descries la pct 5.1. de mai jos.

Participantii se obliga sa utilizeze voucherele pentru achizitia de la furnizorul E-mag a bunurilor care sunt stabilite ca premii in cadrul prezentului Regulament si se obliga sa foloseasca aceste bunuri in cadrul propriei activitati comerciale.

4.2. Pentru a participa la prezenta Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  1. a) Sa achizitioneze, printr-o singura comanda, in perioada de desfasurare a Campaniei, produse de la Organizator fie in valoare de minim 999 RON, fara TVA fie o comanda in valoare de minim 19.999 lei fara TVA. In functie de valoarea comenzii, participantul va accesa unul dintre cele doua categorii de premii oferite de Organizator ,;
  2. b) Sa indeplineasca conditiile cu privire la dreptul de participare mentionate in prezentul Regulament.

 

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie sau de a anula decizia prin care un Participant este desemnat eligibil in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, nu furnizeaza informatiile necesare pentru primirea premiului, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Campania prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

4.4. Vor primii premii Participantii care indeplinesc cumulativ conditiile de la pct. 4.2. din prezenta Sectiune. In conditiile in care se constata ca un Participant nu indeplineste toate conditiile de participare si/sau validare impuse de prezentul Regulament, acesta va fi invalidat, pierzand dreptul de a primi premiul, fara niciun fel de despagubire din partea Organizatorului.

4.5. In cazul comenzilor emise in cadrul campaniei  “AUTO TOTAL BUSINESS SHOW 2023” astfel cum este definita la 2.1. de mai sus , persoana care va emite comanda in numele Participantului va trebui sa faca dovada calitatii sale de reprezentant al acestuia. In lipsa unei asemenea dovezi, Organizatorul va putea, la libera sa apreciere, sa verifice calitatea reprezentantului conform informatiilor detinute ca urmare a relatiei contractuale existente intre Organizator si Participant, sau sa refuze includerea comenzii in campanie si acordarea premiului.

4.6. Valoarea comenzilor incluse in Campanie va putea fi luata in considerare in calculul volumului de achizitii lunar obligatoriu asumat de Participant prin contractele incheiate cu Organizatorul, daca este cazul.

4.7. Valoarea comenzilor incluse in Campanie nu va fi luata in considerare pentru orice alte campanii promotionale desfasurate de Organizator, si nici pentru atribuirea oricaror alte bonusuri, discount-uri, sau beneficii de orice alta natura pe care Participantul le-ar putea primi de la Organizator. Cu titlu exemplificativ, valoarea comenzilor incluse in campanie nu va fi luata in calcul pentru acordarea oricaror discount-uri pentru achizitii de produse de o anumita valoare, inclusiv pentru achizitia de produse din diverse categorii (uleiuri, anvelope, marci exclusive, etc.).

 

5. PREMII

5.1. In cadrul Campaniei, pentru fiecare comanda in valoare de cel putin 13.999  lei fara TVA se va acorda premiu un

5.2. Dovada indeplinirii conditiei cu privire la valoarea comenzii de va realiza cu Factura Fiscala emisa de catre Organizator in perioada de desfasurare a Campaniei, cu o valoare de cel putin 9.900 lei fara TVA.

5.4.   In situatia in care un Participant plaseaza mai multe comenzi, de una dintre valoarile anterior amintite ( 13.999 fara TVA sau 15.999 fara TVA) , fara TVA acesta va fi indreptatit la primirea a cate unui premiu pentru fiecare comanda care respecta conditiile Campaniei.

5.5. Participantii declarati castigatori vor putea opta pentru primirea premiilor mentionate la art. 5.1 sau pentru acordarea de vouchere, conform prevederilor art. 4.1 din prezentul Regulament.

5.6. In cazul in care vor opta pentru acordarea de vouchere, dispozitiile prezentului Regulament se vor completa cu prevederile conditiilor de utilizare a programului de comenzi online al Organizatorului,  e-original, si ale platformei Funzone, dupa caz. De asemenea, in acest caz, voucherele vor putea fi utilizate in conditiile stabilite de furnizorul de produse si/sau servicii in care vor putea fi preschimbate voucherele. Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate cu privire la raporturile dintre Participant si furnizorul de produse sa servicii sau la indeplinirea obligatiilor de catre furnizor.

5.7. Premiile predate fizic se inmaneaza pe baza unui proces verbal semnat de reprezentantul Organizatorului si de participant/reprezentantul participantului. Odata cu predarea premiului se transfera si dreptul de proprietate asupra acestuia de la Organizator catre Participant, caruia ii revine obligatia de a inregistra in evidentele sale contabile dreptul de proprietate astfel dobandit.

5.8. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre Participanti.

5.9. Dreptul de atribuire a premiului se pierde in caz de refuz al Participantului de a beneficia de premiu sau de imposibilitate de validare a respectivului participant. Orice alta nerespectare a regulamentului  duce la pierderea automata a premiului.

5.10. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la calitatea produselor acordate drept premii, la buna lor functionare sau la eventualele vicii aparente sau ascunse. Organizatorul va preda Participantului odata cu premiul si certificatul de garantie, in cazul in care premiul este insotit de un asemenea certificat. In caz contrar, in ipoteza aparitiei vreunui viciu ascuns sau alt caz acoperit de garantia bunului, Organizatorul va putea, la libera sa alegere, sa cesioneze Participantului toate drepturile sale in calitate de cumparator al bunului fata de vanzatorul acestuia, Participantul fiind indreptatit sa desfasoare pe propria cheltuiala si pe propriul risc orice demersuri in vederea exercitarii drepturilor astfel preluate de la Organizator.

5.11. Reprezentantul Participantului care va prelua premiul in cadrul evenimentului  „AUTO TOTAL BUSINESS SHOW 2023” isi va asuma intreaga raspundere pentru predarea premiului catre Participant, cat si pentru integritatea premiului pana la predare.

5.12. Participantii declarati castigatori se obliga sa foloseasca premiile primite in cadrul Campaniei in mod exclusiv in legatura cu activitatea desfasurata de Participanti.

 

6. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

6.1. Participantii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau in alte bunuri sau servicii in afara de cele mentionate in prezentul Regulament si nici nu pot solicita modificari ale caracteristicilor tehnice ale premiilor primite.

 

7. REGULAMENTUL CONCURSULUI

7.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, la locatia de desfasurare a evenimentului “AUTO TOTAL BUSINESS SHOW 2023”, precum si pe website-ul www.atbs.ro.

7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca modificarea sa produca efecte de la data comunicarii publice a modificarii la locatia evenimentului sau pe website-ul www.atbs.ro.

 

8. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

8.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatie ce determina imposibilitatea participarii clientilor la Campanie sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in prezentul regulament, ca urmare a unor evenimente de caz fortuit sau de forta majora. Forta majora si cazul fortuit au acceptiunea indicata de legislatia romana in materie (Codul Civil).

8.2. In cazul in care intervine o situatie de forta majora sau un caz fortuit care impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

8.3. Daca Organizatorul invoca o situatie de forta majora sau un caz fortuit, el va comunica public aparitia acesteia in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la aparitia situatiei. Aparitia situatiei de forta majora ori a unui caz fortuit vor fi comunicate pe website-ul www.autototal.ro sau www.atbs.ro .

 

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Premiile vor fi acordate de catre Organizator numai Participantilor persoane juridice. Participantul va suporta, daca va fi cazul, orice taxe, impozite, contributii etc. generate de atribuirea, primirea si utilizarea premiilor, indiferent in ce constau acestea, precum si de primirea oricaror alte beneficii rezultate din participarea la Campanie.

9.2. Organizatorul isi declina orice responsabilitate cu privire la modalitatea de folosire a premiilor, precum si cu privire la orice alte obligatii aferente primirii si utilizarii premiilor de catre Participant, orice obligatie a Organizatorului cu privire premii stingandu-se la momentul predarii acestora catre reprezentantul Participantului.

9.3. Participantului ii revin in mod exclusiv toate obligatiile legale ca urmare a primirii si folosirii premiilor, inclusiv cu privire la inregistrarea in evidentele contabile ale Participantului a dobandirii drepturilor aferente premiilor, la stabilirea regimului fiscal aplicabil acestor drepturi asupra premiilor, cat si cu privire la indeplinirea obligatiilor fiscale ce revin Participantului ca urmare a primirii premiilor si a utilizarii lor ulterioare, iar Organizatorul isi declina in mod expres orice responsabilitate cu privire la indeplinirea de catre Participant a acestor obligatii legale.

9.4. In cazul in care Participantul va oferi premiul unei persoane fizice, aceasta va reprezenta o incalcare a obligatiilor asumate de el prin participarea la Campanie si aderarea la prezentul Regulament. In aceasta situatie, Participantul va fi singurul responsabil pentru respectarea tuturor dispozitiilor legale in vigoare, inclusiv retinerea si virarea catre bugetul de stat a impozitului pe venit si a contributiilor aplicabile veniturilor realizate de persoana fizica ce va beneficia de bunurile respective precum si a oricaror alte obligatii fiscale.

9.5. Participantul se obliga sa despagubeasca pe Organizator pentru orice prejudiciu ar putea suferi acesta ca urmare a nerespectarii de catre Participant a regulilor aplicabile acordarii premiilor, indiferent de natura acestora, precum si cu privire la indeplinirea de catre Participant a tuturor obligatiilor fiscale sau de orice alta natura ce ii revin acestuia ca urmare a primirii si folosirii premiilor.

 

10. PROTECTIA DATELOR

10.1. Campania se adreseaza in mod exclusiv societatilor comerciale care au calitatea de partener al Organizatorului.

10.2. Fiecare Participant accepta ca datele sale sa fie procesate pe durata campaniei si ca, in caz de castig, acestea sa fie facute publice pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv www.atbs.ro, precum si prin oricare alte modalitati.

10.3. Organizatorul se angajeaza sa nu foloseasca datele Participantilor obtinute ca urmare a desfasurarii Campaniei decat in scopul derularii acesteia in conformitate cu prezentul Regulament, precum si in scopul derularii raporturilor comerciale dintre Organizator si participant/client.

10.4. In cazul in care premiile vor fi preluate fizic de un reprezentant al Participantului, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale acestui reprezentant, care vor putea fi cunoscute si de de imputernicitul Organizatorului, societatea INDIE CREW SRL, care desfasoara operatiuni de prelucrare de date cu caracter personal in numele acestuia.

 

11. LITIGII

11.1. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de acordare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre Participant si comunicata Organizatorului in termen de maxim cinci zile calendaristice de la data incheierii Campaniei, la punctul de lucru al acestuia din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4, in atentia Departamentului de Marketing.

11.2. Organizatorul va raspunde / solutiona contestatia, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data primirii. Decizia Organizatorului este definitiva.

11.3. Prin participarea la aceasta campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

11.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la punctul de lucru al Organizatorului din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4.

 

 12. ALTE PREVEDERI

12.1. In caz de tentative sau frauda, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

12.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea participarii la Campanie sau pentru alte situatii care impiedica Participantul sa ia cunostinta de informatii necesare participarii la Campanie si care sunt independente de vointa Organizatorului, cum ar fi schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc.

12.3. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri ale participantiilor care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare sau prevederile prezentului Regulament.

Organizator AD Auto Total S.R.L.

Preferințe de confidențialitate
Atunci când vizitați site-ul nostru web, acesta poate stoca informații prin intermediul browserului dvs. de la anumite servicii, de obicei sub formă de cookie-uri. Aici vă puteți modifica preferințele de confidențialitate. Vă rugăm să rețineți că blocarea anumitor tipuri de module cookie poate avea un impact asupra experienței dvs. pe site-ul nostru web și asupra serviciilor pe care le oferim.